TDA Vector con Memoria Dinámica

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>

#define CAP 100
#define SIN_MEM 0
#define DUPLICADO 2
#define TODO_OK 1

typedef struct
{
  int * vec;
  int cap;
  int ce;
} lista;

bool crearLista(lista *pl)
{
  pl-> vec = (int*) malloc( 8*sizeof(int));
  if(!pl->vec)  //pl->vec == NULL
    return false;
  pl->ce=0;
  pl->cap = 8;
  return true;
}

int listaInsertarEnOrden( lista *pl, int elem)
{
  int ncap;
  int *nvec;
  if( pl->ce == pl->cap)
  {
    ncap = pl->cap*2;
    nvec = (int*)realloc(pl->vec, ncap*sizeof(int));
    if(!nvec)
      return SIN_MEM;
    pl->vec= nvec;
    pl->cap = ncap;
  }
  int *i = pl->vec;
  int *ult= pl->vec+(pl->ce-1);
  while(i <= ult && elem > *i)
    i++;
  // chequear si hay duplicados
  if(i <= ult && elem == *i)
    return DUPLICADO;
  for( int *j=ult; j>=i; j--)
    *(j+1) = *j;

  *i = elem;
  pl->ce++;
  return TODO_OK;

}


bool listaEliminarOrd(lista*pl, int elem)
{
  if(pl->ce*3 <= pl->cap) // si un tercio del vector esta cargado
  {
    pl->cap/=2;
    pl->vec = (int*)realloc(pl->vec,pl->cap*sizeof(int)); // esta reduciendo, no necesito guardar en variables temporales porque no va a tirar error xq va a achicar la capacidad.
  }
  int *i = pl->vec;
  int *ult = pl->vec+(pl->ce-1);
  while(i<=ult && elem >*i)
    i++;
  if(i>ult || elem < *i)
    return false;
  for( int *j=i+1; j<=ult; j++)
    *(j-1)=*j;
  pl->ce--;
  return true;
}

void mostrarLista(lista *pl)
{
  int cant = pl->ce;
  while(cant!=0)
  {
    printf("%d\n", *(pl->vec));
    pl->vec++;
    cant--;
  }
}


void destruirLista(lista *pl)
{
  free(pl->vec);
}


int main ()
{
  lista l;
  crearLista(&l); // como no estamos en poo es obligatorio crearlo
  listaInsertarEnOrden(&l, 2); // no va a insertar al final y luego ordenar. Va insertando en orden. Debo tener la lista ordenada.
  listaInsertarEnOrden(&l, 1); // no va a insertar al final y luego ordenar. Va insertando en orden. Debo tener la lista ordenada.
  listaInsertarEnOrden(&l, 6);
  listaInsertarEnOrden(&l, 9);
  listaInsertarEnOrden(&l, 5);
  mostrarLista(&l);
  return 1;

}